Regulamin

Regulamin Konkursu TOM-ENER

§ 1

Organizator

 1. Organizatorem Konkursu jest spółka TOM-ENER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radzionkowie (41-922) przy ul. Unii Europejskiej 1B, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000632539, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 6452548053, REGON: 365195274 („Organizator”).
 2. Celem Konkursu jest propagowanie działalności Organizatora.
 3. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny. Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w Konkursie w każdym czasie.

§ 2

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu, będący dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Konkursie, dostępny na stronie internetowej Organizatora www.tom-ener.pl, Profilu Facebook Organizatora i Profilu LinkedIn Organizatora;
 2. Okres Trwania Konkursu – przedział czasu od 3 września 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku;
 3. Profil Facebook Organizatora – profil Organizatora dostępny w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/tomenerpl;
 4. Profil LinkedIn Organizatora - profil Organizatora dostępny w serwisie LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/company/tom-ener/;
 5. Profil Google Organizatora – profil Organizatora dostępny w serwisie Google pod adresem https://tiny.pl/9gtl6 ;
 6. Profil Instagram Organizatora – profil Organizatora dostępny w serwisie Instagram pod adresem https://www.instagram.com/tomenerpl/.

§ 3

Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zgłosi swój udział w Konkursie i spełni wymagania określone w § 3.
 2. Uczestnik:
  • ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu,
  • nie może:
   • być pracownikiem lub byłym pracownikiem Organizatora,
   • być osobą aktualnie lub w przeszłości świadczącą stałe usługi na rzecz Organizatora,
   • pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do trzeciego stopnia z pracownikiem (aktualnym lub byłym) Organizatora lub osobą świadczącą stałe usługi (aktualnie lub w przeszłości) na rzecz Organizatora;
   • być związanym tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli z pracownikiem Organizatora lub osoby świadczącej stałe usługi na rzecz Organizatora,
  • posiada stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski,
  • w wypadku osób fizycznych – ma ukończone 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • posiada konto użytkownika w serwisie Facebook, serwisie Google – w wypadku, gdy realizowane w ramach udziału w Konkursie czynności są uzależnione od posiadania takiego konta.
 3. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez złożenie opinii w sposób opisany § 6 lub poprzez polecenie w sposób opisany w § 7. Przesłanie do Organizatora wiadomości tekstowej SMS zgodnie z § 6, wiadomości e-mail lub Formularza zgłoszeniowego zgodnie z § 7, oznacza akceptację Regulaminu przez Uczestnika.
 4. W trakcie Konkursu każdy z Uczestników posługuje się indywidualnym kodem („Kod identyfikacyjny”) przydzielonym przez Organizatora. O przydzieleniu danego Kodu identyfikacyjnego Organizator poinformuje Uczestnika za pośrednictwem wiadomości SMS, jeżeli zgłoszenie do Konkursu nastąpiło w sposób opisany w § 6, lub wiadomości e-mail, jeżeli zgłoszenie do Konkursu nastąpiło w sposób opisany w § 7.
 5. Z Uczestnikiem będzie podejmowany kontakt telefoniczny w celu informowania o ilości zdobytych punktów w Konkursie, informacji o przyznaniu nagrody gwarantowanej itd.
 6. W wypadku naruszenia przez Uczestnika postanowienia Regulaminu, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, przepisów prawa, podania nieprawdziwych danych, podejmowania działań sprzecznych z istotną Konkursu jak i działań na szkodę Organizatora lub innych Uczestników, Organizator może podjąć decyzję o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu. O wykluczeniu z Konkursu na tej podstawie Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora.
 7. Organizator, na każdym etapie Konkursu, ma prawo żądać od osoby biorącej udział w Konkursie wykazania, że spełnia warunki uczestnictwa wynikające z Regulaminu. W wypadku braku wykazania powyższych okoliczności, Organizator może podjąć decyzję o wykluczeniu z Konkursu. O wykluczeniu z Konkursu na tej podstawie osoba ta zostanie poinformowana przez Organizatora.

§ 4

Punkty

 1. Udział w Konkursie polega na wykonywaniu przez Uczestników określonych w Regulaminie czynności, za które otrzymują punkty, a następnie zwiększają ich pulę.
 2. W Okresie Trwania Konkursu każdy Uczestnik otrzymuje punkty za następujące czynności:
  • za wykonanie przed datą rozpoczynającą Okres Trwania Konkursu którejkolwiek z czynności opisanych pod lit. b-d, Uczestnik otrzymuje bonus startowy – 10 pkt;
  • za zamieszczenie w Profilu Google Organizatora lub profilu Facebook Organizatora, pozytywnej opinii dotyczącej współpracy z Organizatorem w zakresie realizacji umowy montażu instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła (zgodnie z § 6) – 1 pkt;
  • za polecenie podmiotu lub samodzielne zgłoszenie się do Organizatora (tj. w sytuacji, gdy zgłaszający się nie jest lub nie korzystał dotychczas z usług Organizatora), które następnie skutkować będzie organizacją spotkania się z przedstawicielem Organizatora w celu omówienia warunków współpracy (zgodnie z § 7) – 5 pkt;
  • za polecenie podmiotu lub samodzielne zgłoszenie się do Organizatora (tj. w sytuacji, gdy zgłaszający się nie jest lub nie korzystał dotychczas z usług Organizatora), które następnie skutkować będzie zawarciem z Organizatorem umowy montażu instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła z terminem realizacji płatności do końca Okresu Trwania Konkursu w wysokości nie mniejszej niż 20% wartości inwestycji. Punkty przyznawane są po uiszczeniu przez Polecanego płatności w wysokości nie mniejszej niż 20 % wartości inwestycji, pod warunkiem, że płatność nastąpiła do końca Okresu Trwania Konkursu (zgodnie z § 7) - 10 pkt;
  • za samodzielne zgłoszenie się do Organizatora, które następnie skutkować będzie zawarciem z Organizatorem umowy rozbudowy instalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem, że rozbudowa będzie nie mniejsza niż 25 % w stosunku do aktualnej instalacji, z terminem realizacji płatności do końca Okresu Trwania Konkursu w wysokości nie mniejszej niż 20% wartości inwestycji. Punkty przyznawane są po uiszczeniu przez Uczestnika płatności w wysokości nie mniejszej niż 20 % wartości inwestycji, pod warunkiem, że płatność nastąpiła do końca Okresu Trwania Konkursu (zgodnie z § 7) - 10 pkt.
  1. Po osiągnięciu przez Uczestnika 100 punktów, a następnie 300 punktów za czynności wskazane w ust. 2, następuje zwiększenie ilości punktów za dokonywanie poszczególnych czynności, które kształtuje się w następujący sposób:
    
     Liczba punktów za czynności
   Czynność Próg podstawowy Próg 100 punktów Próg 300 punktów
   Ust. 2 lit. b 1 2 3
   Ust. 2 lit. c 5 10 15
   Ust. 2 lit. d 10 20 30
   Ust. 2 lit. e 10 20 30

    

 3. W przypadku polecenia podmiotu, który spotka się z przedstawicielem Organizatora w celu omówienia warunków współpracy (ust. 2 lit. c), a następnie zawrze z Organizatorem umowę montażu instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła z terminem realizacji płatności do końca Okresu Trwania Konkursu w wysokości nie mniejszej niż 20% wartości inwestycji (ust. 2 lit. d), Uczestnik otrzyma wyłącznie punkty wskazane w ust. 2 lit. d. powyżej.
 4. W przypadku polecenia podmiotu przez tych samych Uczestników, jak również w przypadku gdy Uczestnik samodzielnie zgłosi się do Organizatora oraz zostanie polecony przez innego Uczestnika, punkty zostaną przyznane temu Uczestnikowi, który dokonał polecenia jako pierwszy. O dacie polecenia decyduje data wpływu do Organizatora oświadczenia, o którym mowa w § 7 ust. 4 lub samodzielnego zgłoszenia Uczestnika, o którym mowa w § 7 ust. 3.

§ 5

Pakiety

 1. Z uwagi na ilość zebranych punktów, Uczestnik zostaje zakwalifikowany do:
  • Pakietu Podstawowego (od 1 punktu do 99 punktów),
  • Pakietu Brązowego (od 100 punktów do 199 punktów),
  • Pakietu Srebrnego (od 200 punktów do 299 punktów),
  • Pakietu Złotego (od 300 punktów).
 2. Za awans do poszczególnych pakietów Uczestnik otrzymuje nagrodę gwarantowaną, zgodnie z ust. 3-7 poniżej.
 3. Uczestnik, który uzbiera co najmniej 100 pkt awansuje do Pakietu Brązowego. Za awans do Pakietu Brązowego Uczestnik otrzymuje gwarantowaną nagrodę rzeczową.
 4. Uczestnik, który uzbiera co najmniej 200 pkt awansuje do Pakietu Srebrnego. Za awans do Pakietu Srebrnego Uczestnik otrzymuje gwarantowaną nagrodę rzeczową.
 5. Uczestnik, który uzbiera co najmniej 300 pkt awansuje do Pakietu Złotego. Za awans do Pakietu Złotego Uczestnik otrzymuje gwarantowaną nagrodę rzeczową.
 6. Nagrody gwarantowane, o których mowa w § 6 ust. 3 oraz niniejszym § 5 ust. 2-5, będą wysyłane kurierem lub dostarczone osobiście przez Organizatora na adres miejsca zamieszkania lub siedziby Uczestnika, wyłącznie na terenie Polski, w terminie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Uczestnik uzyska prawo do nagrody gwarantowanej.
 7. Pula nagród gwarantowanych, o których mowa w ust. 3-5, jest ograniczona. O otrzymaniu nagrody decyduje kolejność spełnienia przez Uczestników warunków do jej otrzymania.

§ 6

Opinia

 1. Zgłoszenie do Konkursu może nastąpić poprzez spełnienie łącznie następujących warunków:
  • zamieszczenie pozytywnej, słownej opinii dotyczącej współpracy z Organizatorem w Portalu Google Organizatora lub Portalu Facebook Organizatora; oraz
  • przesłanie do Organizatora wiadomości tekstowej SMS o treści „OPINIA” na numer telefonu 574-500-814; oraz
  • podanie danych osobowych zgodnie z ust. 2.
 2. Po otrzymaniu wiadomości tekstowej SMS Organizator prześle Uczestnikowi przydzielony mu Kod identyfikacyjny oraz skontaktuje się z Uczestnikiem w celu ustalenia danych osobowych Uczestnika: (i) w przypadku osoby fizycznej: imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu; (ii) w przypadku osoby prawnej: nazwy, siedziby, adresu e-mail, numeru telefonu, imienia i nazwiska osoby kontaktowej. Odmowa podania ww. danych lub podanie danych niekompletnych lub błędnych skutkować będzie brakiem możliwości udziału w Konkursie i tym samym automatycznym wykluczeniem Uczestnika z Konkursu. O wykluczeniu z Konkursu na tej podstawie, Uczestnik Konkursu nie jest odrębnie informowany.
 3. Każdy Uczestnik, który spełni warunki opisane w ust. 1 powyżej, otrzyma nagrodę gwarantowaną, tj. kubek z logiem Organizatora.
 4. Oceny czy opinia słowna, o której mowa w ust. 1 lit. a., ma cechy pozytywnej, dokonuje Organizator.
 5. Jeden Uczestnik Konkursu może zostać nagrodzony za nie więcej niż 2 (dwie) opinie: jedną w Portalu Google Organizatora oraz drugą w Portalu Facebook Organizatora.
 6. Pula nagród gwarantowanych, o których mowa w ust. 3, jest ograniczona. O otrzymaniu nagrody decyduje kolejność spełnienia przez Uczestników warunków do jej otrzymania.

§ 7

Polecenie

 1. Zgłoszenie przez Uczestnika do Konkursu może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Organizatora konkurs@tom-ener.pl o tytule „POLECENIE” lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Organizatora www.tom-ener.pl („Formularz zgłoszeniowy”), na warunkach opisanych w ust. 2.
 2. W treści pierwszej wiadomości e-mail lub w Formularzu zgłoszeniowym Uczestnik jest zobowiązany przekazać Organizatorowi swoje dane identyfikujące: (i) w przypadku osoby fizycznej: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu; (ii) w przypadku osoby prawnej: nazwy, siedziby, adresu e-mail, numeru telefonu, imienia i nazwiska osoby kontaktowej;
  – odmowa podania ww. danych lub podanie danych niekompletnych lub błędnych skutkować będzie brakiem możliwości udziału w Konkursie i tym samym automatycznym wykluczeniem Uczestnika z Konkursu. O wykluczeniu z Konkursu na tej podstawie, Uczestnik Konkursu nie jest odrębnie informowany.
 3. Uczestnik, który samodzielnie zgłasza się do Organizatora, jest zobowiązany przekazać Organizatorowi dane, o których mowa w ust. 2 powyżej oraz wyrazić zgodę na kontakt w celach marketingowych. Wyrażenie zgody na kontakt w celach marketingowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Z Uczestnikiem będzie podejmowany kontakt telefoniczny po otrzymaniu przez Organizatora wiadomości, o której mowa w ust. 2 powyżej w celu przekazania informacji o przebiegu Konkursu lub przedstawienia oferty Organizatora. W przypadku Uczestnika, który dokonuje polecenia osoby trzeciej – Organizator poprosi o przesłanie na adres e-mail Organizatora skanu oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, zawierającego zgodę podmiotu polecanego na kontakt ze strony Organizatora w celach marketingowych wraz z danymi identyfikującymi ten podmiot. Przesłanie ww. oświadczenia jest warunkiem otrzymania przez Uczestnika punktów, o których mowa w § 4 ust. 2 lit. c i d powyżej za polecenie podmiotu trzeciego.
 5. Na dalsze żądanie Organizatora, w terminie przez niego wskazanym, Uczestnik obowiązany jest przekazać Organizatorowi oryginał oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 zdanie 2.
 6. W przypadku polecenia przez Uczestnika kolejnych podmiotów, Uczestnik jest zobowiązany do przesłania na adres Organizatora konkurs@tom-ener.pl wiadomości e-mail o tytule „POLECENIE” lub przesłania Formularza zgłoszeniowego wraz ze wskazaniem przydzielonego mu Kodu identyfikacyjnego oraz skanu oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, zawierającego zgodę podmiotu polecanego na kontakt ze strony Organizatora w celach marketingowych wraz z danymi identyfikującymi ten podmiot.
 7. Za każde polecenie podmiotu Uczestnik otrzymuje punkty zgodnie z §4.

§ 8

Ranking

 1. Organizator w każdy piątek, począwszy od pierwszego tygodnia obowiązywania Konkursu, publikuje na stronie internetowej https://tom-ener.pl/, Profilu Facebook Organizatora oraz Profilu LinkedIn Organizatora, Ranking zawierający informację o trzech Uczestnikach, którzy zgromadzili na dzień poprzedzający dzień opublikowania Rankingu najwyższą liczbę punktów. W Rankingu wskazany zostanie Kod identyfikacyjny Uczestnika i liczba zdobytych punktów.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, a Uczestnikowi, jak również podmiotom, które nie biorą udziału w Konkursie, nie przysługują żadne roszczenia w związku z opóźnieniem w opublikowaniu lub nieopublikowaniem Rankingu w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej.

§ 9

Nagrody

 1. Uczestnik, który zgromadzi najwyższą liczbę punktów w Okresie Trwania Konkursu, ale nie mniejszą niż 300 („Laureat”), wygrywa Konkurs i otrzymuje nagrodę główną („Nagroda Główna”).
 2. Nagrodą Główną jest użytkowanie samochodu elektrycznego wraz z ładowarką oraz niezbędnymi dokumentami przez okres 12 miesięcy liczony od dnia przekazania Nagrody Głównej na zasadach określonych w odrębnej umowie użyczenia.
 3. Uczestnicy, którzy zajmą kolejno II i III miejsce w Rankingu otrzymają od Organizatora następujące nagrody:
  • II miejsce – nagrodę rzeczową hulajnogę elektryczną o równowartości ok. 2.500 zł (ok. dwa tysiące pięćset złotych 00/100) albo nagrodę pieniężną w kwocie 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100);
  • III miejsce – nagrodę rzeczową rower o równowartości ok. 1.500 zł (ok. jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) albo nagrodę pieniężną w wysokości 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).
 4. O przyznaniu nagrody rzeczowej lub pieniężnej, o której mowa w ust. 3 powyżej, decyduje Organizator. Uczestnik nie jest uprawniony do żądania zamiany nagrody rzeczowej na pieniężną – w przypadku przyznania mu nagrody rzeczowej, jak również nie jest uprawniony do żądania zamiany nagrody pieniężnej na rzeczową – w przypadku przyznania mu nagrody pieniężnej.
 5. Jeżeli kilku Uczestników zgromadzi taką samą, najwyższą liczbę punktów, o przyznaniu Nagrody Głównej zadecyduje łączna moc instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła zamontowanych w związku z realizacją umów zawartych przez Organizatora z podmiotami polecanymi, do których dane kontaktowe zostały przekazane przez Uczestnika. W wypadku takiej samej łącznej mocy instalacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, nagrodę otrzyma Uczestnik, który zgłosił się do Konkursu jako pierwszy. Kolejny z Uczestników, któremu nie zostanie przyznana Nagroda Główna, traktowany jest, jakby zajął II miejsce w Konkursie.
 6. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Uczestnik który zajął II miejsce traktowany jest jakby zajął III miejsce.
 7. Z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej, jeżeli kilku Uczestników zgromadzi taką samą liczbę punktów w ramach II lub III miejsca, Organizator przyzna nagrodę, o której mowa w ust. 3 i 4 powyżej, każdemu z Uczestników, który zajmie II lub III miejsce.

§ 10

Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. W terminie 14 dni od zakończenia Okresu Trwania Konkursu Organizator ustali, czy którykolwiek z Uczestników zgromadził minimalną liczbę punktów, o której mowa w § 9 ust. 1 powyżej („Wyłonienie zwycięzców Konkursu”).
 2. Jeżeli do dnia zakończenia Okresu Trwania Konkursu żaden z Uczestników nie uzbiera minimalnej liczby punktów, o której mowa w § 9 ust. 1 powyżej, a tym samym Wyłonienie zwycięzców Konkursu nie będzie możliwe, Organizator w terminie 14 dni liczonych od dnia zakończenia Okresu Trwania Konkursu, podejmie decyzję o przedłużeniu Okresu Trwania Konkursu lub o jego odwołaniu. Przedłużeniu Konkursu, w tym ustaleniu nowej daty zakończenia Okresu Trwania Konkursu Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem strony internetowej Organizatora https://tom-ener.pl/, Profilu Facebook Organizatora oraz Profilu LinkedIn Organizatora. Organizator jest uprawniony do wielokrotnego przedłużania Okresu Trwania Konkursu.
 3. W przypadku odwołania Konkursu, wykluczenia Uczestnika z Konkursu lub złożenia przez Uczestnika oświadczenia w przedmiocie rezygnacji w Konkursie, Uczestnikom nie przysługują żadne bonifikaty za uzbierane punkty w ramach Konkursu.
 4. Wyłonienie Laureata oraz pozostałych zwycięzców nastąpi w terminie 14 dni od daty zakończenia Okresu Trwania Konkursu (pierwotnego lub przedłużonego zgodnie z ust. 2 powyżej).
 5. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród konkursowych nastąpi w trakcie wydarzenia („Event”) zorganizowanego przez Organizatora: w miejscu zamieszkania lub siedzibie Uczestnika, albo w siedzibie Organizatora.
 6. W przypadku podjęcia przez Organizatora decyzji o organizacji Eventu Organizator poinformuje o szczegółowej dacie Eventu na Profilu Facebook Organizatora i Profilu LinkedIn Organizatora, nie później niż na 7 dni przed planowanym Eventem. W wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Organizatora, ma on prawo do zmiany daty Eventu lub jego odwołania.
 7. W przypadku podjęcia przez Organizatora decyzji o nieorganizowaniu Eventu, jak również w przypadku odwołania Eventu, wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora https://tom-ener.pl/, Profilu Facebook Organizatora oraz Profilu LinkedIn Organizatora w terminie (i) 14 dni od daty Wyłonienia zwycięzców Konkursu lub (ii) 14 dni od daty, kiedy miał odbyć się Event w przypadku jego odwołania.

§ 11

Przekazanie Nagrody Głównej oraz pozostałych nagród – obowiązki Uczestników Konkursu

 1. Warunkiem koniecznym do przekazania Laureatowi Nagrody Głównej jest zawarcie przez Laureata i Organizatora umowy użyczenia samochodu elektrycznego.
 2. Odmowa zawarcia umowy użyczenia, niezawarcie umowy z przyczyn niezależnych od Organizatora w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników skutkuje brakiem możliwości przyznania Nagrody Głównej i automatycznym wykluczeniem Laureata z Konkursu. W takim przypadku Laureatowi nie przysługują roszczenia o wydanie równowartości Nagrody Głównej lub wydania innej nagrody niż Nagroda Główna.
 3. Przekazanie Nagrody Głównej wraz z ładowarką i niezbędną dokumentacją nastąpi w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy użyczenia.
 4. W przypadku zdyskwalifikowania Laureata z powodu niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 2 powyżej, Nagroda Główna przypada kolejnemu Uczestnikowi, który zajął II miejsce w Konkursie. Zasada ta ma zastosowanie do dalszych Uczestników, wedle właściwości opisanej w zdaniu poprzednim. W przypadku przyznania Nagrody Głównej Uczestnikowi, który zajął II miejsce, Uczestnik, który zajął III miejsce traktowany jest jakby zajął II miejsce 0 zasada ta ma zastosowanie do dalszych Uczestników.
 5. W przypadku podjęcia przez Organizatora decyzji o przyznaniu Uczestnikom, którzy zajęli II i III miejsce, nagród pieniężnych, o których mowa w § 9 ust. 3, nagrody pieniężne zostaną wypłacone Uczestnikom w terminie 30 dni od daty wskazania Organizatorowi numeru rachunku bankowego Uczestnika, na który ma nastąpić przelew środków. Nagrody pieniężne zostaną pomniejszone o ewentualne należności o charakterze publicznoprawnym.
 6. Organizator zobowiązuje się do pokrycia należności tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Uczestnikiem, który zdobędzie nagrodę rzeczową, o której mowa w § 9 ust. 2 i 3, będzie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Jeżeli Uczestnikiem, który zdobędzie nagrodę rzeczową, o której mowa w § 9 ust. 2 i 3 powyżej, będzie osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, podmiotem obowiązanym do obliczenia i zapłaty podatku dochodowego od otrzymanej wygranej będzie ten Uczestnik.

§ 12

Prawa autorskie

 1. Dokonując zgłoszenia w Konkursie w sposób opisany w § 6 Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z opinii, o której mowa w § 6 ust. 1 lit. a na czas trwania Konkursu oraz 5 lat po jego zakończeniu.
 2. Licencja zostaje udzielona w celach związanych z Konkursem, na następujących polach eksploatacji: wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, modyfikowanie, w tym m. in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowanie jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), korzystanie w zakresie promocji i reklamy.
 3. Z tytułu udzielenia licencji Uczestnik nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia. Przyznana nagroda (§ 6 ust. 3) wyczerpuje w całości roszczenia finansowe z tego tytułu.

§13

Reklamacje

 1. Uczestnik może złożyć reklamację związaną z jego udziałem w Konkursie w terminie 60 dni od dnia ogłoszeniu wyników Konkursu. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej – przesyłką listową na adres siedziby Organizatora, tj. ul. Unii Europejskiej 1B, 41-922 Radzionków, albo elektronicznej – poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail konkurs@tom-ener.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, dane adresowe do udzielenia odpowiedzi, a także treść zastrzeżenia. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli uzyskanie tych informacji będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
 3. Organizator odpowiada na reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania przez Organizatora terminu określonego w zdaniu poprzednim wystarczy wysłanie przez Organizatora odpowiedzi przed jego upływem.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji, Uczestnik zostanie poinformowany o jej wyniku w formie pisemnej lub e-mailowej.

§ 14

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) administratorem danych osobowych Uczestników będących osobami fizycznymi, jak również osób reprezentujących Uczestników jest Organizator. Kontakt z Organizatorem w sprawach dotyczących danych osobowych: biuro@tom-ener.pl.
 2. Dane osobowe Uczestników i osób je reprezentujących są przetwarzane w celu:
  • realizacji Konkursu do jego rozstrzygnięcia na podstawie zgody - przez czas trwania Konkursu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a) RODO);
  • realizacji zobowiązań związanych z rozstrzygnięciem Konkursu - do czasu przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO w zw. z art. 6 ust. 1 c) RODO);
  • przedstawienia informacji o uczestnikach i laureatach Konkursu na podstawie zgody - do czasu wycofania zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a) RODO);
  • informowania o przebiegu Konkursu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • wykonywania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych związanych z wydaniem nagród (np. rozliczenie podatku dochodowego, wydanie zaświadczeń o wygranej, ewidencjonowanie wydanych nagród) - (I) przez czas wykonania obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO); (II) przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO) lub (III) przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO);
  • rozpatrywania reklamacji lub obrony przed roszczeniami - przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z Konkursu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO);
  • celach marketingowych (m.in. informowanie o produktach i usługach oraz ofercie Organizatora, sprzedaż na odległość, pozyskanie nowych klientów) – na podstawie wyrażonej zgody, do czasu wycofania zgody przez Uczestnika (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  • weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników wskazane w treści Regulaminu, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, komentarz oceniający współpracę.
 4. Udział w Konkursie Uczestnika stanowi wyraźne działanie potwierdzające Uczestnika, o którym mowa w art. 4 pkt 11) RODO, i tym samym stanowi zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w postaci jego imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu w celu organizacji Konkursu i ogłoszenia wyników.
 5. Odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie przepisów prawa; podmioty przetwarzające dane w imieniu Organizatora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Organizatora; inni administratorzy danych przetwarzający dane we własnym imieniu, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności np.: (I) podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze); (II) podmioty prowadzące serwisy społecznościowe mające siedzibę w państwach niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub mające siedzibę w państwach będących członkami Unii Europejskiej, ale przesyłające dane do państw trzecich.
 6. Informujemy, że udział w Konkursie wiąże się z przetwarzaniem danych Uczestnika w portalu Facebook, Google, Instagram lub LinkedIn. Serwisy te stosują procedury poufności i zabezpieczeń danych osobowych. Uczestnik w każdym momencie może edytować lub usuwać swoje komentarze oraz reakcje, które pozostawił w ww. serwisach. Zwracamy jednak uwagę, że w wypadku wskazanym w § 6, zamieszczenie opinii w Portalu Facebook Organizatora lub Portalu Google Organizatora jest konieczne by zgłosić się do udziału w Konkursie oraz otrzymać jedną z nagród gwarantowanych (§ 6 ust. 3).
 7. Podanie danych w zakresie określonym w Regulaminie jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 8. Organizator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie danych osobowych Uczestników, w tym nie będzie dokonywać profilowania.
 9. Organizator jest uprawniony do kontaktu z Uczestnikami w sprawach dotyczących Konkursu, jak również po jego zakończeniu w celu realizacji obowiązków związanych z rozstrzygnięciem Konkursu.
 10. Uczestnik ma prawo do cofnięcia udzielonych zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych. Wycofanie danej zgody nie wpływa na prawo Organizatora do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia.
 11. Uczestnik ma prawo do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, dostępu do danych, przeniesienia danych do innego administratora danych w zakresie określonym w art. 20 RODO, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO oraz do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 15

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że zmiana taka nie narusza praw nabytych przez Uczestników. O wszelkich zmianach Regulaminu Organizator będzie informował na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://tom-ener.pl/, Profilu Facebook Organizatora i Profilu LinkedIn Organizatora.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób popierany, przeprowadzany ani sponsorowany przez portal facebook.com, LinkedIn, Instagram, Google czy też podmioty zarządzające lub będące właścicielami ww. portali, ani w jakikolwiek sposób z nimi związane.
 3. Portal facebook.com, LinkedIn, Instagram, Google czy też podmioty zarządzające lub będące właścicielami ww. portalu nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników z tytułu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.
 4. Organizator jest uprawniony do odwołania Konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 5. Organizator poinformuje Uczestników o decyzji o odwołaniu Konkursu poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres e-mail lub numer telefonu, który został podany przez Uczestnika.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

KONKURS

Zgarnij
samochód
elektryczny

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Weź udział w konkursie
i wygrywaj atrakcyjne nagrody!

Zgłoś się, oddzwonimy do Ciebie w ciągu 24h!*1

*1W dni robocze od 8 do 16
Nagroda może różnić się od przedstawionego na zdjęciu